پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ برون سپاری عملکرد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان بخشی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ برون سپاری عملکرد سازمانی ﺗﻮﺳﻂ بخشی (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. که از مدل مفهومی سینگ و تاتل (٢٠٠٤) استفاده کرده است. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ برون سپاری عملکرد سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ١٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ میزان تأثیر خدمات برون‌سپاری بر کارایی، اثربخشی، کیفیت و کمیت عملکرد سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها را اندازه گیری کند. در پژوهش بخشی (١٣٩٢) پایایی مؤلفه‌های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS معادل (٠/٨٢٥) به‌دست‌آمده با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴