پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تأثیر روش‌های تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان ردمن و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تأثیر روش‌های تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان ﺗﻮﺳﻂ ردمن و همکاران (٢٠٠٨) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تأثیر روش‌های تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان ﺷﺎﻣﻞ ١٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ تأثیر روش‌های تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان را اندازه گیری کند. در پژوهش رستمی (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. پايايي كل پرسشنامه ٠/٨١ گزارش شد كه ضريب مطلوبی می‌باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی