پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تحمل مراقبت کنندگان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان نواک و گست
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تحمل مراقبت کنندگان ﺗﻮﺳﻂ نواک و گست (١٩٨٨) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تحمل مراقبت کنندگان ﺷﺎﻣﻞ ٢٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. مطالعه ی نواک و گست شامل ١٠٧ نفر از مراقبت کنندگانی بود که از افراد مبتلا به دمانس مراقبت می کردند. پایایی: همسانی درونی زیر مقیاس تحمل زمانی ٠/٨٥، تحمل تحولی ٠/٨٥، تحمل جسمانی ٠/٨٦، تحمل اجتماعی ٠/٧٣و تحمل عاطفی ٠/٧٧ گزارش شده است. اعتبار: هر ٥ زیر مقیاس ٠/٦٦ واریانس را تبیین می کنند. هر یک از زیر مقیاس ها به طور انفرادی بین ٠/٩ تا ٠/١٢ واریانس را تبیین می کنند. میرحسینی (١٣٨٧)، روایی این پرسشنامه را قابل قبول و مناسب و پایایی آن را ٠/٨٥ بدست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

مبانی نظری خودمراقبتی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تحمل مراقبت کنندگان

۱۹۸۸

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان

۲۰۱۱

پرسشنامه مراقبتی

۱۹۸۷

پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

۲۰۰۹