پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سلطانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تصمیم گیری به قصد خرید ﺗﻮﺳﻂ سلطانی (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تصمیم گیری به قصد خرید ﺷﺎﻣﻞ ١٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ تصمیم گیری به قصد خرید را با ابعاد مختلف (اعتماد، رضایت، وفاداری، قصد خرید) اندازه گيري كند. در پژوهش سلطانی (١٣٩٢) ابتدا پرسشنامه بر روی گروه کوچک ٤٠ نفری اجرا شد و آلفای کرونباخ برای هر یک از سازه ها و کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS ، به دست آمد. درنهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. وی ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن تصمیم گیری به قصد خرید را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس اعتماد ٠/٧٩٧، زیر مقیاس رضایت ٠/٨١٤، زیر مقیاس وفاداری ٠/٨٥٤ و زیر مقیاس قصد خرید ٠/٨٣٧ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی

۱۹۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان

۱۳۹۲

پرسشنامه تأثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری

۱۳۹۴

پرسشنامه علامت تجاری و تمایل به خرید

۱۳۹۳