پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تعهد زناشویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان آداﻣﺰ و ﺟﻮﻧﺰ
مخفف DCI
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تعهد زناشويي ﺗﻮﺳﻂ آدامز و جونز(١٩٩٣) ارائه ﺷﺪ.ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تعهد زناشويي ﺷﺎﻣﻞ ٤٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ تعهد زناشويي از ابعاد (تعهد به همسر، تعهد به ازدواج و احساس تعهد (تعهد اجباری) را اندازه گيري كند. شاه سیاه و همکاران (۱۳۸۷) اعتبار این پرسشنامه را تائید کده اند. آن‌ها پایایی این پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ برابر ٠/٨٥ گزارش کرده‌اند و همچنین پایایی به‌دست‌آمده در پژوهش مقايسه تعهد زناشويي، رضايت جنسي و رضايت از زندگي زنان شاغل و خانه‌دار توسط پرویز عسگری و همکاران از طریق آلفای کرونباخ ٠/٧٤ می‌باشد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دلزدگی زناشویی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه تعهد شغلی

۱۹۸۹

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

پروتکل جلسات توانمند سازی زناشویی اولسون