پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تعهد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان بالفور و وکسلر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶتعهد سازمانی ﺗﻮﺳﻂ بالفور و وکسلر (١٩٩٦) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تعهد سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سؤالاتی مانند: (من از این‌که در اين سازمان کار می‌کنم احساس غرور می‌کنم) تعهد سازمانی را می سنجد. در پژوهش (مناجاتی و همکاران، ١٣٩٣) ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٧٨ به‌دست‌آمده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی