پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تفکر انتقادی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان رﯾﮑﺘﺲ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه Critical Thinking Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶتفکر انتقادی ﺗﻮﺳﻂ ریکتس (٢٠٠٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶتفکرانتقادی ﺷﺎﻣﻞ ٣٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ تفکر انتقادی با ابعاد (خلاقیت، بالندگی، تعهد) را ارزیابی کند. بیابانگرد (۱۳۸۷) برای به دست آوردن روایی در تحقیق خود ضرایب همبستگی بین نمره‌های آزمودنی‌ها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی‌ها، آزمودنی‌های دختر و آزمودنی‌های پسر به ترتیب (r=٠/٧٧)، (۰/۸۸r=) و (r=٠/٦٨) می‌باشد که رضایت‌بخش است. که در نتیجه از روایی خوبی برخورداراست. پايايي اين پرسشنامه توسط ايزدي فرد و سپاسي آشتياني (۱۳۸۹) به‌وسیله ضريب آلفاي كرونباخ براي كل نمونه ۹۴/ ۰ و براي آزمودنی‌های دختر ٠/٩٥ و براي آزمودنی‌های پسر ٠/٩٢ گزارش‌شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تفکر قطعی نگر

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تفکر انتقادی

۲۰۰۳

پرسشنامه تفکر سازنده

۱۹۸۹

پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

۱۹۹۰

پرسشنامه تفکر استراتژی

۱۳۹۳

پرسشنامه سبک های تفکر