پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تمایل و وفاداری برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان خشنودی قشلاقی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶتمایل و وفاداری برند ﺗﻮﺳﻂ خشنودی قشلاقی (١٣٩٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶتمایل و وفاداری برندﺷﺎﻣﻞ ٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ تمایل و وفاداری برند را می سنجد. در پژوهش (خشنودی قشلاقی ، ١٣٩٤) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (خشنودی قشلاقی، ١٣٩٤) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (٠/٨٧) به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند