پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ توانایی فردی در جمعیت کاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان ورکولن و همکاران
مخفف CLS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ توانایی فردی در جمعیت کاری ﺗﻮﺳﻂ ورکولن و همکاران (١٩٩٦) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ چک لیست توانایی فردی در جمعیت کاری ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ با سوالاتی مانند (احساس خستگی می کنم) به توانایی فردی در جمعیت کاری می پردازد. ). در پژوهش (حسین زاده و همکاران، ١٣٩١ ) ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده ٠/٨٦ برآورد شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری نوجوانی و بزهکاری

مبانی نظری اخلاق کاری