پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جامعه پذیری سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان امیریان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ جامعه پذیری سازمانی ﺗﻮﺳﻂ امیریان (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ جامعه پذیری سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ جامعه پذیری سازمانی را ارزیابی کند. اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،١٣٩٠) . در تحقیق امیریان (١٣٩٢)،نظرات افراد متخصص در زمينه مورد مطالعه در طراحي پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محقق را مي سنجد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،١٣٩٠).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

مباني نظري مسئولیت پذیری

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰