پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ حل مسئله

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان هپنر و پترسن
مخفف PSI
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ حل مسئله ﺗﻮﺳﻂ هپنر و پترسن (١٩٨٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ حل مسئله ﺷﺎﻣﻞ ٣٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ چگونگی واکنش افراد به مسائل روزانه را اندازه گيري كند. این پرسشنامه توسط رفعتی و با راهنمایی خسروی در سال ١٣٧٥ ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شد ( خسروی و همکاران ١٣٧٧) آلفای کرونباخ به دست آمده در تحقیق خسروی ، درویزه و رفعتی(١٣٧٧) ٠.٨٦و در تحقیق بذل (١٣٨٣) ٠.٦٦گزارش شده است که در حد قابل قبولی است. همچنین در پژوهش راستگو و همکاران (١٣٨٩) پایایی این پرسشنامه براساس دوبار اجرا در فاصله دو هفته بین ٨٣% تا ٨٩% گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهدف یشرفت

۱۹۹۷

ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ترس از حرکت

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ

۱۹۹۳