پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودافشا سازی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان کان و هسلینگ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ خودافشاسازی ﺗﻮﺳﻂ کان و هسلینگ (٢٠٠١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ خودافشا سازی ﺷﺎﻣﻞ ١٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ میزان خود افشاسازی را اندازه گیری کند. ). در پژوهش زارع (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده ٠/٨٤ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه ابعاد و مسائل شهرسازی

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

پرسشنامه خود ناتوان سازی

۱۹۸۲

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پروتکل جلسات توانمند سازی زناشویی اولسون

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی