پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودتوصیفی بدنی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۶
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان مارش و همکاران
مخفف PSDQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ خود توصیفی بدنی ﺗﻮﺳﻂ مارش و همکاران (١٩٩٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ خود توصیفی بدنی ﺷﺎﻣﻞ ٥٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ميزان خودتوصيفي بدني را اندازه گیری کند. دامنه ضرایب همبستگی درونی خرده مقیاس‌های خودپنداری بدنی بین ٠/٨ در مورد رابطه بین فعالیت بدنی و سلامتی تا ٠/٥٩ در مورد رابطه بین لیاقت ورزشی و انعطاف‌پذیری متغیر است. برای ارزیابی نیکویی برازش الگوی ساختاری عامل‌های خودتوصیفی بدنی، تحلیل عاملی تأییدی به‌کاربرده شد. یافته‌های مربوط به الگوی اندازه‌گیری قابل‌قبول برای خرده مقیاس‌های خودتوصیفی بدنی عبارت‌اند از آزمون خی دو بر درجه آزادی (١/٣)، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (٠/١)، شاخص نیکویی برازش (٠/٩٥)، شاخص برازش مقایسه‌ای (٠/٩٩٧)، شاخص نیکویی برازش انطباقی (٠/٩٤) و شاخص برازش هنجاری (٠/٩٢).در این پژوهش برای محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن خود توصیفی بدنی را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش شد: زیر مقیاس لیاقت ورزشی٠/٨٦، زیر مقیاس چربی بدنی٠/٨٩، زیر مقیاس ظاهر بدنی٠/٧٦، زیر مقیاس انعطاف‌پذیری٠/٨٠، زیر مقیاس سلامتی٠/٧٣، زیر مقیاس فعالیت بدنی٠/٦٥، زیر مقیاس هماهنگی و عزت‌نفس٠/٥٠ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن را ٠/٨٣ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تصویر بدنی

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه تصویر بدنی

۱۹۹۰

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه خود توصیفی بدنی

۱۹۹۶

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه فعالیت بدنی

۱۳۹۰