پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودکارآمدی دانش آموز

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان جینگ و مورگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶخودکارآمدی دانش¬آموزان ﺗﻮﺳﻂ جینگ و مورگان (١٩٩٩) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس خودکارآمدی دانش آموزان ﺷﺎﻣﻞ ٣٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ خودكارآمدي تحصيلي را بسنجد. در پژوهش كريم‌زاده و محسني (١٣٨٥) روايي اين مقياس را از طريق تحليل عاملي مطلوب گزارش كرده‌اند. در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن خودکارآمدی دانش آموزان را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس کوشش ٠/٦٥، زیر مقیاس استعداد ٠/٦٦، زیر مقیاس بافت ٠/٦٠و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن را ٠/٧٦ﮔﺰارش ﺷﺪ. همچنین زهرا ثمیریها (٢٠١٢) نیز در تحقیق خود با عنوان " بررسی رابطه خود تنظیمی ، خودکارامدی، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی" پایایی این پرسشنامه را ٠/٧٧ اعلام کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش