پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ دانش مشتری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان عاشوری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ دانش مشتری ﺗﻮﺳﻂ عاشوری (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ دانش مشتری ﺷﺎﻣﻞ ١٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دانش مشتری را اندازه گیری کند. در پژوهش عاشوری (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن دانش مشتری را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس دانش درباره مشتری٠/٨١٧، زیر مقیاس دانش از مشتری ٠/٨٢٨و زیر مقیاس دانش برای مشتری ٠/٧٦٨گزارش شد. لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳