پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رابطه با سرپرست

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان کوالهو و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رابطه با سرپرست ﺗﻮﺳﻂ کوالهو و همکاران (٢٠١١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رابطه با سرپرست ﺷﺎﻣﻞ ٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رابطه با سرپرست را بسنجد. در پژوهش محسن نژاد (١٣٩٢) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده ٠/٨٦ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای

پرسشنامه رابطه والد-کودک

پرسشنامه اعتماد به سرپرست

۲۰۰۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رابطه مربی - ورزشکار

۱۳۹۵