پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رابطه مربی - ورزشکار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان زيدآبادي و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رابطه مربي – ورزشكار ﺗﻮﺳﻂ زيدآبادي و همكاران (١٣٩٥) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رابطه مربي – ورزشكار ﺷﺎﻣﻞ ١١ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ کیفیت رابطه مربی- ورزشکار ابعاد مختلف (تعهد، صمیمیت، کمال) را اندازه گيري كند. در پژوهش زیدآبادی و همکاران (١٣٩٥) روایی محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. در اين ﭘﮋوﻫش برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن رابطه مربي- ورزشكار را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس تعهد ٠/٧٧، زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس صمیمیت ٠/٧٥، زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس کمال ٠/٧٢، و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن را ٠/٨٨ ﮔﺰارش ﺷﺪ. دانلود ﺳﻨﺠﺶ رابطه مربي – ورزشكار

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

۲۰۱۲

مبانی نظری مربی گری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

۱۹۹۲

پرسشنامه مربی گری موثر

۱۳۹۳

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

۱۳۸۹