ﺳﻨﺠﺶ راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان علی دوست قهفرخی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶراهکارهای پیشرفت ورزشی قهرمانی ﺗﻮﺳﻂ علی دوست قهفرخی و همکاران (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ راهکارهای پیشرفت ورزشی قهرمانی ﺷﺎﻣﻞ ٤٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی را اندازه گیری کند. در پژوهش علی دوست قهفرخی و همکاران (١٣٩٣) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه با استفاده ازنظر اساتید مورد تائید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار آن ٠/٩٤ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی