پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رضایت شغلی عمومی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان کافمن و فیشمن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رضایت شغلی عمومی ﺗﻮﺳﻂ کافمن و فیشمن (١٩٧٩) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رضایت شغلی عمومی ﺷﺎﻣﻞ ٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رضایت شغلی عمومی را اندازه گیری کند. اعتبار یا روایی با این مسئله سروکار دارد که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش (حیدری و شکوهی طرقی، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. در پژوهش (حیدری و شکوهی طرقی، ١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٠/٧٠ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری اجرای خط مشی عمومی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES)

پرسشنامه ویژگی های شغلی