پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار اخلاقی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان ثابت و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رفتار اخلاقی ﺗﻮﺳﻂثابت و همکاران (١٣٩٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رفتار اخلاقی ﺷﺎﻣﻞ ٣٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سوالاتی مانند (رنگ پوست، لهجه و شیوه پوشش فردی را مسخره کرده‌ام) به سنجش رفتار اخلاقی می‌پردازد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش (ثابت و همکاران، ١٣٩٤) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٥ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی