پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار سازمانی مثبت گرا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان لوتانز و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رفتار سازمانی مثبت گرا ﺗﻮﺳﻂ لوتانز و همکاران (٢٠٠٧) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رفتار سازمانی مثبت گرا ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ شناخت و بهبود تعامل‌های میان افراد و سازمان‌ها را ارزیابی کند. در پژوهش (لوتانز و همکاران، ٢٠٠٧) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش (لوتاز و همکاران، ٢٠٠٧) براي این پرسشنامه بالای٠/٧ برآورد شد. )، ضريب پايايي اين آزمون ٢٠ پرسشنامه تکمیل‌شده را وارد نرم‌افزار اس پی اس اس نمودیم و سپس الفای کرونباخ آن را به دست اورده ایم .در ﭘﮋوﻫش یادشده ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن رفتار سازمانی مثبت گرا را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس خودکارآمدی ٠/٨٤، زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس امیدواری ٠/٨١، زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس تاب آوری٠/٨٥، زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس خوش بینی ٠/٨٠ و ضریب آلفای کرنباخ کلی آن ٠/٩ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰