پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار شهروندی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان اسمیت و ارگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رفتار شهروندی سازمانیﺗﻮﺳﻂ اسمیت و ارگان (١٩٨٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رفتار شهروندی سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ١٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سؤالاتی مانند: (من به کارکناني که غيبت داشته‌اند کمک می‌کنم.) رفتار شهروندی سازمانی را می سنجد. در پژوهش (حیدری و شکوهی طرقی، ١٣٩٣) ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٥ به‌دست‌آمده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٠/٧ بدست آمد، مطلوب ارزیابی شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری شهروندی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰