پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار مدنی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان بل و منگوگ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رفتار مدنی سازمانی ﺗﻮﺳﻂ بل و منگوگ (٢٠٠٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رفتار مدنی سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در پژوهش کیانی(١٣٩٢) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد(سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش دعایی و همکاران (١٣٨٩) برای محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن رفتار مدنی سازمانی را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادند: زیر مقیاس نوع دوستی ٠/٩٢، زیرمقیاس جوانمردی ٠/٩٠، زیر مقیاس تکریم و تواضع ٠/٨٩، زیر مقیاس وجدان کاری ٠/٨٨ و زیر مقیاس رفتار مدنی ٠/٨٢ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰