پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری تحولی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان بس و آولیو
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رهبری تحولی ﺗﻮﺳﻂ بس و آولیو (١٩٨٥) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رهبری تحولی ﺷﺎﻣﻞ ٣٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سوا لاتی مانند (توجه خود را بر بی‌نظمی، خطاها، استثناءها و انحرافات از استانداردها متمرکز می‌کند) به سنجش رهبری تحولی می‌پردازد. اعتبار یا روایی با این مسئله سروکار دارد که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در اين پژوهش روایی پرسشنامه در پژوهش (متدین، ١٣٩٠) سنجيده شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش (متدین، ١٣٩٠) ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده ٠/٨٧گزارش شد .لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

۱۹۸۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

۱۳۹۲