پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان رکنی لموکی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶرهبری خدمتگزار ﺗﻮﺳﻂ رکنی لموکی (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار ﺷﺎﻣﻞ ٢٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ میزان رهبری خدمتگزار را اندازه گیری کند. در تحقیق رکنی لموکی (١٣٩٢)، نظرات افراد متخصص در زمینه مورد مطالعه در طراحي پرسشنامه اعمال‌ شده و اصلاحات لازم به‌عمل‌آمده و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محقق را می‌سنجد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش (رکنی لموکی ١٣٩٢) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٩٧ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

۱۹۸۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری تحولی

۱۹۸۵