پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سازمان یادگیرنده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان واتکینز و مارسیک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سازمان یادگیرنده ﺗﻮﺳﻂ واتکینز و مارسیک (١٩٩٨) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سازمان یادگیرنده ﺷﺎﻣﻞ ٢١ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ سازمان یادگیرنده را اندازه گیری کند. ). در پژوهش رفیع زاده (١٣٩٢) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن یادگیری سازمانی را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس خلق فرصت های یادگیری مستمر٢ / ٨٢، زیر مقیاس ارتقا سطح پرسشگری وگفتمان ٥/٩٥، یادگیری سطح فردی٦/٩١، زیر مقیاس ترغیب همکاری ویادگیری گروهی٤/ ٨٥، زیر مقیاس ایجادسامانه های کسب واشتراک یادگیری ٢/ ٨٦، زیر مقیاس توانمندسازی افراد برای رسیدن به یک بینش جمعی ٩١/٤، زیر مقیاس ارتباط ساختن سازمان با محیط خود ٨٥/٨، زیر مقیاس فراهم‌سازی رهبری استراتژیک در امر یادگیری ٧٦، زیر مقیاس یادگیری سطح سازمانی٩٢ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن را ٩٦/١ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی