پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سازگاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان رضایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سازگاری ﺗﻮﺳﻂ رضایی (١٩٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سازگاری ﺷﺎﻣﻞ ٩٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ سازگاری را در ابعاد مختلف (دلبستگی به رشته و دانشگاه، سازگاری تحصیلی، هدفمندی و خودیابی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی) اندازه گیری کند. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش رضایی (١٣٩٣)، نیز برای تعیین پايايي پرسشنامه‌ها از ضریب همبستگی اسپیرمن – براون به روش دونیمه سازی استفاده گردید. ضریب همبستگی اسپیرمن- براون برابر ٠/٨٦ بود که بيانگر ضريــب پايايي عالی برای پرسشنامه یادشده مي‌باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهدف یشرفت

۱۹۹۷

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ترس از حرکت