پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان استرنبرگ و واگنر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی ﺗﻮﺳﻂ استرنبرگ و واگنر (١٩٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی ﺷﺎﻣﻞ ٤٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ سبک های تفکر را مورد اندازه گیری قراردهد. اعتبار پرسشنامه سبک تفکر در تحقیقات انجام‌شده با استفاده از ضریب الفای کرونباخ آن‌ها ٠/٧٥ بوده است. در پژوهش محمدی و همکاران (۱۳۸۹) نیز ضریب الفای کرونباخ اندازه‌گیری شده ۶۵۷/ ۰ محاسبه شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی