پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سرمایه ساختاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان آوری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶسرمایه ساختاری ﺗﻮﺳﻂ آوری (٢٠١٠) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سرمایه ساختاری ﺷﺎﻣﻞ ٢٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ سرمایه ساختاری را اندازه گیری کند. در اين پژوهش روایی پرسشنامه در پروژهش (فضلی و هوشنگی، ١٣٩٣) سنجيده شده است. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش (فضلی و هوشنگی، ١٣٩٣) براي این پرسشنامه بالای ٠/٧ برآورد شد. فضلی و هوشنگی (١٣٩٣)، ضريب پايايي اين آزمون را با بازآزمايي يك گروه ١١٣ برآورد كردند. در ﭘﮋوﻫش یادشده ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن سرمایه ساختاری را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس تناسب پذیری ٠/٨٣٦، زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس روابط شبکه ای ٠/٧٦، زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس توسعه تامین کننده ٠/٨٨١ ، زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس تسهیم اطلاعات ٠/٩٠٩ و زیر مقیاس ارزیابی عملکرد ٠/٩١٨ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی