پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان خداوردی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶسلامت اجتماعی ﺗﻮﺳﻂ خداوردی (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سلامت اجتماعی ﺷﺎﻣﻞ ١٥٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ سلامت اجتماعی را بسنجد. ). در پژوهش خداوردی (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن دانش مشتری را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس صداقت و پایبندی به پيمان ٠/٨٢٠، زیر مقیاس معنويت ديني ٠/٨٥٣، زیر مقیاس رعايت حقوق و برادري ٠/٩١٤، زیر مقیاس رعايت کرامت و عفت ٠/٧٨٧، زیر مقیاس مشارکت و هم‏بستگي ٠/٧٨٥، زیر مقیاس بعد فردي سلامت اجتماعی ٠/٩٥٩و لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰