پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان قنبری مطلوب
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶسلامت سازمانی ﺗﻮﺳﻂ قنبری مطلوب (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٣٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ سلامت سازمانی را اندازه گیری کند. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن سلامت جسمانی را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس تمرکز بر هدف ٠/٥١، زیر مقیاس کفایت ارتباط ٠/٧٦، زیر مقیاس توزیع بهینه قدرت ٠/٧٦، زیر مقیاس کاربرد منافع ٠/٧٩، زیر مقیاس اتحاد و همبستگی٠/٧٦، زیر مقیاس روحیه٠/٩١، زیر مقیاس نوآوری٠/٧١، زیر مقیاس خودمختاری٠/٨١، زیر مقیاس سازگاری با محیط ٠/٧٨ و زیر مقیاس کفایت حل مشکلات٠/٨٨ گزرارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰