پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سکوت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان دینه و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سکوت سازمانی ﺗﻮﺳﻂ دینه و همکاران (٢٠٠٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سکوت سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ١٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سوالاتی (مانند من تمایلی به ارائه پیشنهاد برای ایجاد تغییر در محل کارم ندارم زیرا به دنبال ایجاد کار اضافی برای خود نیستم.) به سنجش سکوت سازمانی می پردازد. اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،١٣٩٠). در اين پژوهش روایی پرسشنامه در پروژهش (دینه و همکاران، ٢٠٠٣) سنجيده شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش (دینه و همکاران، ٢٠٠٣) براي این پرسشنامه ٠/٧٨ گزارش شد؛ که بالای٠/٧ و مطلوب می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰