پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سیستم اطلاعات منابع انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان بابائی نژاد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سیستم اطلاعات منابع انسانی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮوﺋﺮ و همکاران (١٩٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سیستم اطلاعات منابع انسانی ﺷﺎﻣﻞ ٢١ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ سیستم اطلاعات منابع انسانی را اندازه گیری کند. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠ ). ضریب پایایی محاسبه شده به وسیله آلفای کرونباخ براي پرسشنامه میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی ٠/٩٤٦ محاسبه گرديد (بابائی نژاد ١٣٩٢).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

مبانی نظری جذب منابع بانکی