پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان صاحب‌کاران و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ شاخص های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای ﺗﻮﺳﻂ صاحب‌کاران و همکاران (١٣٩٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای ﺷﺎﻣﻞ ٣١ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ شاخصهای عملکرد سرمربیان حرفه‌ای (مدیریت تیم، روابط حرفه‌ای، مهارت‌های اجتماعی – ارتباطی، مهارت‌های روان‌شناختی، تجربه و سابقه ورزشی، مهارت‌های فنی) را ارزيابي كند. در پژوهش صاحب‌کاران رمضانی نژاد (١٣٩٤) روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط اساتید مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٩٣ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه اعتماد حرفه‌ای

۱۳۹۳

پرسشنامه عوامل تاثیرگذاربرفرارمالیاتی درورزشکاران ومربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای

۱۳۹۳