پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ شدت وابستگی به مواد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان گاسپ و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ شدت وابستگی به مواد ﺗﻮﺳﻂ گاسپ و همکاران (١٩٩٥)، ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٥ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ. این آزمون تعيين شدت وابستگی و اعتیاد به مواد مخدر را می سنجد. هوشیاری و همکارانش (١٣٩٢) پایایی را ٠/٨٠ و روایی آن را ٠/٩٣ گزارش نموده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱

پرسشنامه وابستگی به دیگران

۱۹۷۷

پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو

۱۳۹۴

پروتکل درمانی در گروه‌ درمانگری شناختی- رفتاری مصرف مواد