پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ شناسایی ساختار سازمانی سازمان‌های اداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۸
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان محبی نژاد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ شناسایی ساختار سازمانی سازمان‌های اداری ﺗﻮﺳﻂ محبی نژاد (١٣٩٠) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ شناسایی ساختار سازمانی سازمان‌های اداری ﺷﺎﻣﻞ ٣٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در پژوهش محبی نژاد (١٣٩) نيز براي جمع‌آوری اطلاعات ميداني در بين كارشناسان از پرسشنامه استفاده‌شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش محبی نژاد (١٣٩٠) به‌منظور آزمون پایایی پرسشنامه ابتدا به‌صورت پایلوت پرسشنامه میان ١٠ نفر از مدیران و خبرگان بانک ملی به‌صورت تصادفی توزیع شد که نتایج حاصله روایی پرسشنامه را تأیید می‌کرد؛ که ضریب ٠/٨٣ آلفای کرونباخ را در پی داشت که نشان‌دهنده پایایی مناسب بود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری