پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عدالت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان کالکیت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عدالت سازمانی ﺗﻮﺳﻂ کالکیت (٢٠٠١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عدالت سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ١٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عدالت سازمانی را ارزیابی کند. در اين پژوهش روایی پرسشنامه در پروژهش (متدین، ١٣٩٠) سنجيده شده است. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش ( متدین، ١٣٩٠ ) براي این پرسشنامه بالای٠/٧ (٠/٨٧) برآورد شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰