پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان کیانی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار ﺗﻮﺳﻂ کیانی و همکاران (١٣٩١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار ﺷﺎﻣﻞ ٢٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار را ارزیابی کند. در پژوهش کیانی و همکاران (١٣٩١) روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده ازنظر اساتید مورد تائید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (٠) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (١+) به معناي پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار به‌دست‌آمده به عدد مثبت یک نزدیک‌تر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار ٠/٨٧ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

عملکرد جنسی زنان (FSFI)

پرسشنامه مردانگی ، زنانگی میشل گوگلن

پرسشنامه تجربه بارداری

۲۰۰۸

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا - فرم زنان

۲۰۰۰

پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک

۱۹۷۱

پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

۱۳۸۸

پرسشنامه نگرانی های دوران بارداری

۲۰۱۱