پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عملکرد تجاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان مامون و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عملکرد تجاری ﺗﻮﺳﻂ مامون و همکاران (٢٠١١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عملکرد تجاری ﺷﺎﻣﻞ ١١ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سوالاتی مانند (موقعيت رقابتي نسبت به بانک هاي رقيب) عملکرد تجاری را می سنجد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در پژوهش (پور دانشمند، ١٣٩٢) براي این پرسشنامه ٠/٩١ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٠/٧ بست آمد، مطلوب ارزیابی شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

عملکرد جنسی زنان (FSFI)