پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عملکرد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان کاپلان و نورتون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶعملکرد سازمانیﺗﻮﺳﻂ کاپلان و نورتون (١٩٩٥) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عملکرد سازمانیﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻣﻞ ١٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عمکرد سازمانی را اندازه گیری کند. در پژوهش (قنبری و بهشتی راد، ١٣٩٥) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. در پژوهش (قنبری و بهشتی راد، ١٣٩٥) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨١به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی