پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عمل فکورانه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان داویور و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عمل فکورانه ﺗﻮﺳﻂ داویور و همکاران (٢٠١١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عمل فکورانه ﺷﺎﻣﻞ ٢٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عمل فکورانه را اندازه گیری کند. در پژوهش (عبدی و نیلی، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. در پژوهش (عبدی و نیلی، ١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٧٣ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهدف یشرفت

۱۹۹۷

ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ترس از حرکت

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

۱۳۹۲