پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان حسيني و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقياس سنجش عوامل تأثیرگذار بر فرار مالياتي در ورزشكاران و مربيان حرفه اي ﺗﻮﺳﻂ حسيني و همکاران(١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﺷﺎﻣﻞ ٢٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عوامل مؤثر برفرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه‌ای (عوامل فرهنگی، عوامل قانونی، عوامل حقوقی، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی) اندازه گيري كند. در پژوهش حسینی و همکاران (١٣٩٤) روایی محتوایی این مقیاس تائید گردید و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ ٠/٨٣ به دست آمدكه ضريب مطلوبي براي اين پرسشنامه محسوب می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ)

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

۲۰۱۲