پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان گودرزي و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کار آفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی توسط گودرزي و هكاران (١٣٩٥) ارائهﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی ﺷﺎﻣﻞ ٢٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی (محیطی، تجاری، مدیریتی، تخصصی) اندازه گيري كند. در پژوهش گودرزی و همکاران (١٣٩٥) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه با استفاده ازنظر اساتید مورد تائید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یاقابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت بدين شرح گزارش داده شد: محیطی ٠/٩٧، تجاری ٠/٨٢، مدیریتی٠/٨١،تخصصي ٠/٧٨، گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری