پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان محمدي
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ توسعه‌ي گردشگري ورزشي ﺗﻮﺳﻂ محمدي (١٣٨٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ٢٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اهميت جاذبه‌ها و مشكلات موجود در گردشگري ورزشي ايران را اندازه گيري كند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تائید شده است. در تحقیق براي بررسي پاياني پرسشنامه يك تحقيق راهنما انجام گرفت و ۲۰ پرسشنامه (۷ پرسشنامه از كارشناسان ورزشي، ۷ پرسشنامه از كارشناسان آژانس‌هاي گردشگري و ۶ پرسشنامه از كارشناسان بخش گردشگري) توسط آمارگر مورد تجزیه ‌وتحلیل قرار گرفت و بدون هیچ‌گونه تغييري، پايايي آن با آلفاي كرونباخ (٠/٩٣) مورد تائید قرار گرفت. محمدي (١٣٨٣) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن عوامل مؤثر بر توسعه‌ي گردشگري ورزشي را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد : ورزش‌هاي ساحلي، آبي و تابستاني (٠/٨٢)، جاذبه‌هاي مربوط به ورزش‌هاي زمستاني (٠/٧٥)، جاذبه‌هاي مربوط به كوهنوردي و غارنوردي (٠/٧٧)، جاذبه‌هاي مربوط به آب گرم و طبیعت‌درمانی (٠/٧٤)، جاذبه‌هاي مربوط به بیابان‌گردی (۰٠/٩١)، جاذبه‌هاي مربوط به شكار و صيد (٠/٧٠)، جاذبه‌هاي مربوط به دامنه نوردی و طبيعت‌گردي (٠/٨٦) گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی