پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان زارعی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان ﺗﻮﺳﻂ زارعی (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان ﺷﺎﻣﻞ ٢٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان را اندازه گیری کند. در پژوهش زارعی(١٣٩٣) در این پژوهش برا ی تعیین پایایی پرسشنامه ، پرسشنامه ها بین ٣٠ کارمند توزیع شد و با استفاده از آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که برای این نمونه ٣٠ تایی ضریب آلفای کرونباخ برابر ٠/٨٨١٢ بدست آمد که بیشتر از٠/٧می باشد لذا پایایی ابزار تایید گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل