پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان رستمی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی در دانشجویان ﺗﻮﺳﻂرستمي و همکاران (١٣٩٠) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی در دانشجویان ﺷﺎﻣﻞ ١٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (از ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی) را اندازه گيري كند. در پژوهش رستمی و همکاران (۱۳۹۰) روایی همگرا و واگرای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (با پرسشنامه افسردگی دانشجویان و مقیاس علاقه به رشته) قابل‌قبول به دست آمد که به صورت روايي واگرا (زيرمقياس خستگی عاطفی ٠/٢١-،‌ زير مقياس شک و بدبینی٠/٥٣- ،‌ زير مقياس خودکارآمدی تحصیلی ٠/٣٢-) و روايي همگرا (زيرمقياس خستگی عاطفی ٠/٧٤،‌ زير مقياس شک و بدبینی٠/٥١،‌ زير مقياس خودکارآمدی تحصیلی ٠/٥٠) ارائه شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم

مقیاس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم