پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محدودیت ناشی از درد در سالمندان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان منوچهري و همكاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶمحدوديت ناشي از درد سالمندان ﺗﻮﺳﻂ منوچهري و همكاران (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶمحدوديت ناشي از درد سالمندان ﺷﺎﻣﻞ ٢١ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ محدودیت ناشی از درد در سالمندان (محدودیت در کارهای روزمره درون خانه، محدودیت در کارهای روزمره بیرون از خانه، محدودیت‌های زمانی) را اندازه گيري كند. در پژوهش منوچهری و همکاران (١٣٩٣) با استفاده ازنظر چند تن از اساتید و کارشناسان روایی صوری و محتوایی این مقیاس تائید گردید و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ٠/٨٩ به دست آمد كه ضريب مطلوبي براي اين پرسشنامه محسوب می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن

۱۳۹۴

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

۱۳۹۳

شاخص رضایت از زندگی در سالمندان

۱۹۶۹

پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان

۲۰۰۲

پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان

۱۹۶۱

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

۱۳۹۲