پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محیط گروهی درورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان شرری و همکاران
مخفف GEQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ محیط گروهی در ورزش ﺗﻮﺳﻂ شرر و همکاران (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ محیط گروهی در ورزش ﺷﺎﻣﻞ ١٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ انسجام گروهي در دو بعد انسجام تكليف و انسجام اجتماعي را اندازه گیری کند. در پژوهش شرری و همکاران (١٣٩٢) با استفاده ازنظر اساتید روایی محتوای و صوری این مقیاس تائید گردید و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ٠/٨١ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه محيط گروهی در ورزش (GEQ)

پروتکل مشاوره گروهی آدلر

پروتکل موسیقی درمانی گروهی

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

۱۹۸۵

پرسشنامه عوامل تاثیرگذاربرفرارمالیاتی درورزشکاران ومربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴