پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محیط گروهی در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان شرری و همکاران
مخفف GEQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ محیط گروهی در ورزش ﺗﻮﺳﻂ شرر و همکاران (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ محیط گروهی در ورزش ﺷﺎﻣﻞ ١٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ انسجام گروهي در دو بعد انسجام تكليف و انسجام اجتماعي را اندازه گیری کند. در پژوهش شرری و همکاران (١٣٩٢) با استفاده ازنظر اساتید روایی محتوای و صوری این مقیاس تائید گردید و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ٠/٨١ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی