پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مدل تعالی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان مولوی کوشالشاه
مخفف EFQM
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تعالی سازمانی ﺗﻮﺳﻂ مولوی کوشالشاه (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تعالی سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٥٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ منظور از مدل تعالي سازماني در اين تحقيق مدل تعالی سازمانی اروپایی است که مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهایی که به‌منظور ارزیابی سازمان و همچنین مدلی جهت حرکت تعالی سازمانی مورداستفاده قرار می‌گیرد. ). در پژوهش مولوی کوشالشاه (١٣٩٢) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده ٠/٨٩ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰